Photographs of Taranto
36

Photographs of Taranto

Italy / Apulia / Taranto

Glorious past, the future unknown